Allmänt

Renovering och ombyggnad förekommer ofta i vårt hus. Vi följer i dessa fall bestämmelserna i bostadsrättslagen som är likalydande med stadgarna i vår förening (§ 41). Dessa innebär att bostadsrättshavaren behöver styrelsens tillstånd för att få utföra åtgärder i lägenheten som innefattar

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ex. på väsentlig förändring kan vara en ändring av lägenhetens planlösning.

Arbete styrelsen ska meddelas om

Åtgärder enligt 1-3 skall följaktligen anmälas till styrelsen. Anmälan skall vara skriftlig och ges in via e-post eller i vår brevlåda i 7A. Den skall innehålla en beskrivning av ombyggnaden med bifogade ritningar. (Ritningsunderlag får ni tillgång till hos Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Plan och kartarkivet. Fastighetsbeteckning på Hämplingen är Johanneberg 17:10.) Räkna med att det tar en månad för att få ditt svar från styrelsen, då ärendet normalt behandlas på ett styrelsemöte.

Att tänka på

  • Det är viktigt att hänsyn tas till grannar och att störningen blir så liten som möjligt. Underrätta alla i huset om att du skall renovera - ljud fortplantas genom byggnadsstommen så även de som bor 3 våningar bort kan bli drabbade. Förvarna grannarna senast 5 dagar innan du börjar så att de kan anpassa sina liv. Tänk på att ta bort lappar från trapphuset när de inte är aktuella längre.
  • Alla arbeten som på något vis är ljudframkallande får bara göras måndag - torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-17.00 och lördagar och söndagar 11.00-17.00.